Sekretesspolicy

Upplaga 1.0
Antagen 18.05.2018
Gäller från och med 25.05.2018

SEKRETESSPOLITIK AV ViaSpar Finans AB
Denna sekretesspoltik fastställer grundläggande principer för personlig databehandling av ViaSpar Finans AB registreringsnummer 559010-8816.
Respektive Politik gäller om en kund använder, har använt eller har för avsikt att använda finansiella tjänster som tillhandahålls av ViaSpar Finans AB, inklusive relationen med kunden fastställas innan denna politik träder i kraft.

1. FÖR ANVÄNDNINGEN AV DENNA POLITIK ANVÄNDAS FÖLJANDE DEFINITIONER:
1.1. Kund - En privatperson som använder, har använt eller har för avsikt att använda finansiella tjänster som tillhandahålls av VIASPAR FINANS AB.
1.2. Personuppgifter - innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar Kund.
1.3. Bearbetning - All verksamhet som utförs med Personuppgifter (inkl samling, inspelning, lagring, ändring, beviljande av tillgång till, förfrågningar, överföring etc.).
1.4. VIASPAR FINANS AB - innebär en juridisk enhet som ägs av JSC "VIA SMS Group" med säte i Lettland, Riga 13 janvara gata 3, och som fungerar som en personuppgiftsansvarig.
1.5. VIA SMS grupp ett aktiebolag inrättat i Lettland och alla dess dotterbolag.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2.1  Denna politik beskriver allmänna principer hur ViaSpar Finans AB behandlar personuppgifter. Specifika detaljer om behandling av personuppgifter kan också ingå i avtal som ingåtts eller ingås mellan kunden och ViaSpar Finans AB och återspeglas på webbplatsen www.viaspar.se;
2.2. ViaSpar Finans AB garanterar, inom ramen för tillämplig lag, sekretess för personuppgifter och har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från otillåten tillgång, olaglig behandling eller avslöjande, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.
2.3. ViaSpar Finans AB kan använda auktoriserade processorer för personuppgifter. I sådana fall tar ViaSpar Finans AB nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sådana dataprocessorer behandlar personuppgifter enligt instruktionerna från ViaSpar Finans AB och i enlighet med gällande lagstiftning och kräver lämpliga säkerhetsåtgärder.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
3.1. Personuppgifter kan hämtas från kunden, från kundens användning av finansiella tjänster och från externa källor, såsom offentliga och privata register eller andra tredje parter.
3.2. Personuppgifters datakategorier som ViaSpar Finans AB i första hand, men inte enbart, samlar in och bearbetar är följande:
3.2.1. Identifieringsdata, t.ex. namn och personlig identifieringskod;
3.2.2. Kontaktinformation såsom telefonnummer, e-postadress eller ansökan om särskilda produkter bostadsadressen;
3.2.3. Professionella uppgifter, t.ex. utbildning eller yrkeskarriär;
3.2.4. Finansiella uppgifter såsom intäkter och skulder;
3.2.5. Uppgifter som gör det möjligt för ViaSpar Finans AB att genomföra sin kännedom - åtgärder avseende penningtvätt och förebyggande av terrorismfinansiering och för att säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive affärsrelaterade syften och om Kunden är en politisk person;
3.2.6. Uppgifter om kundens skattemässiga uppehållstillstånd, t.ex. uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer, medborgarskap;
3.2.7. Kommunikationsdata - samlad när kunden kommunicerar med ViaSpar Finans AB via telefon, visuell och/eller ljudinspelning, e-post, meddelanden och andra kommunikationsskäl som sociala medier, data relaterad till kundens besök på www.viaconto.se eller kommunicera via ViaSpar Finans AB -kanaler (t.ex. chatt).

4. SYFTE OCH GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
ViaSpar Finans AB behandlar personuppgifter huvudsakligen för att:
4.1. Hantera kundrelationer i allmänhet och ge administreringsr tillgång till ViaSpar Finans AB erbjudna finansiella tjänster.
4.2. För att skydda kundens och/eller VIASPAR FINANS AB s intressen och undersöka kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av ViaSpar Finans AB och för att tillhandahålla bevis för en kommersiell transaktion eller annan affärskommunikation (inspelade samtal) baserat på avtalets genomförande eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal eller överensstämmelse med laglig skyldighet eller samtycke från Kunden eller ViaSpar Finans AB legitima intressen för att förebygga, begränsa och undersöka felaktig användning eller otillbörlig användning eller störning av ViaSpar Finans AB finansiella tjänster eller kvalitetssäkring av tjänster.
4.3. Tillhandahålla ytterligare tjänster, utföra kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik. Erbjuda kunden VIASPAR FINANS AB s tjänster eller noga utvalda samarbetspartners, inklusive personliga erbjudanden, baserat på samtycke från kunden.
4.4. Utför kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik; organisera lotterier och kampanjer för kund baserat på VIASPAR FINANS AB legitimt intresse att förbättra VIASPAR FINANS AB tjänster, förbättra kundens användarupplevelse av tjänster och att utveckla nya produkter och tjänster;
4.5. Att följa lagliga skyldigheter och verifiering av identitet. Att följa gällande lag, förebygga, upptäcka, utreda och rapportera potentiell penningtvätt, finansiering av terrorism, om kunden är föremål för ekonomiska sanktioner eller är en politisk person.
4.6. Att följa lagliga skyldigheter och verifiering av identitet. Att följa gällande lag, förebygga, upptäcka, utreda och rapportera potentiell penningtvätt, finansiering av terrorism, om kunden är föremål för ekonomiska sanktioner eller är en politisk person.
4.7. Förhindra missbruk av finansiella tjänster och säkerställa lämpliga tjänster. För att tillåta och kontrollera tillgång till och funktion för digitala kanaler, förhindra obehörig åtkomst och missbruk av dessa och för att säkerställa säkerheten för information baserad på: utförande av ett avtal eller vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås. Förbättra tekniska system, IT-infrastruktur, anpassa visning av tjänsten till enheten och utveckla VIASPAR FINANS AB -tjänster, t.ex. genom att testa och förbättra tekniska system och IT-infrastruktur.
4.8. För att behandla inkommande och utgående betalningar.

5. PROFILERING, PERSONLIGA ERBJUDANDE
Profilering avser automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa kunders personliga egenskaper. Profilering används för direkt marknadsföring.
5.1. VIASPAR FINANS AB får behandla personuppgifter för att förbättra användarupplevelsen av digitala tjänster. Om inte direkt marknadsföring har begränsats av kunden, kan VIASPAR FINANS AB behandla personuppgifter i syfte att tillhandahålla allmänna och personliga erbjudanden om VIASPAR FINANS AB tjänster.
5.2. VIASPAR FINANS AB säkerställer alltid att kunderna kan göra sina val och använda ett bekvämt verktyg för att hantera sina sekretessinställningar.
5.3. VIASPAR FINANS AB kan också samla statistiska uppgifter om kunden, såsom typiskt beteende och livsstilsmönster baserat på demografiska hushållsuppgifter. Statistiska uppgifter för att skapa segment profiler kan samlas in från externa källor och kan kombineras med VIASPAR FINANS AB interna data.

6. INNEHAVARE AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter delas med andra mottagare, till exempel:
6.1. Myndigheter (t.ex. brottsbekämpande myndigheter, skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter);
6.2. VIASPAR FINANS AB filialer/ dotterbolag i VIA SMS Group;
6.3. Kredit- och finans institutioner för att hantera inkommande och utgående betalningar;
6.4. Revisorer, juridiska och finansiella konsulter, eller någon annan processor som är auktoriserad av VIASPAR FINANS AB.
6.5. Tredje parters upprätthållande av register (såsom kreditbyråer, befolkningsregister, handelsregistret eller andra register som innehar personuppgifter);
6.6. Inkasserare vid tilldelning av fordringar;
6.7. domstolar, utom- utanför domstol tvistlösningsorgan och konkursadministratörer.
6.8. Övriga personer relaterade till tillhandahållande av tjänster av VIASPAR FINANS AB, såsom leverantörer av posttjänster eller analitiska tjänster.

7. GEOGRAFISKT OMRÅDE FÖR BEHANDLING
7.1. Som allmän regel för behandling av personuppgifter inom EU/EES-området (EU/EES).

8. ÅTGÄRDSTID
8.1. Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt.
8.2. Uppehållsperioden kan vara baserad på avtal med Kunden, VIASPAR FINANS AB s berättigade intresse eller gällande lag (såsom lagar som rör konsumentlån, bokföring, penningtvätt, civilrätt osv.).

9. KUNDENS RÄTTIGHETER SOM DATA SUBJEKTEN
9.1. En kund (data subjekt) har rättigheter avseende hans/hennes data Behandling som klassificeras som personuppgifter enligt gällande lag. Sådana rättigheter är i allmänhet följande:
9.1.1. Kräver att hans/hennes personuppgifter korrigeras om det är otillräckligt, ofullständigt eller felaktigt.
9.1.2. Föremål för behandling av hans/hennes personuppgifter, om användningen av personuppgifter baseras på legitima intressen, inklusive profilering för direktmarknadsändamål (till exempel mottagande av marknadserbjudanden eller deltagande i undersökningar).
9.1.3. Kräva radering av hans/hennes personuppgifter, till exempel som behandlas baserat på samtycket, om han/hon har återkallat samtycket. Sådan rätt gäller inte om personuppgifter uppmanas att raderas bearbetas också på andra rättsliga grunder, såsom avtal eller skyldigheter enligt tillämplig lag.
9.1.4. Begränsa behandlingen av hans/hennes personuppgifter enligt gällande lag, t.ex. under den tidpunkt då VIASPAR FINANS AB bedömer om Kunden har rätt att få sina uppgifter raderade.
9.1.5. Ta emot information om hans/hennes personuppgifter behandlas av VIASPAR FINANS AB och om så är fallet för att komma åt det.
9.1.6. Ta emot hans/hennes personuppgifter som tillhandahålls av honom/henne själv och var genomförbara överföra sådana data till en annan tjänsteleverantör (data portabilitet).
9.1.7. Upphäva hans/hennes samtycke till att behandla hans/hennes personuppgifter.
9.1.8. Att inte bli föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsverkningar eller på liknande sätt påverkar kunden. Denna rätt gäller inte om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller ingå avtal med kunden om beslutsfattandet är tillåtet enligt gällande lag eller om kunden har lämnat sitt uttryckliga samtycke.
9.1.9. Lämna in klagomål om användningen av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten på www.datainspektionen.se om han/hon anser att behandlingen av hans/hennes personuppgifter kränker hans/hennes rättigheter och intressen enligt gällande lag.

10. KONTAKTUPPGIFTER
10.1. Kunder kan kontakta VIASPAR FINANS AB vid eventuella förfrågningar, återkallande av samtycke, förfrågningar om utövande av personuppgifter och klagomål angående användningen av personuppgifter.
10.2. VIASPAR FINANS AB kontaktuppgifter finns på VIASPAR FINANS AB s hemsida www.viaspar.se.
10.3. VIASPAR FINANS AB har rätt att ensidigt ändra politiken i enlighet med gällande lag genom att underrätta kunden om eventuella ändringar via VIASPAR FINANS AB s webbplats senast en månad innan ändringarna träder i kraft.